top of page

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.
1.1 Rebel Tattoo gevestigd te Tiel aan de Vleesstraat 17A, 4001BB, 06-29930220.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Rebel Tattoo tot het laten aanbrengen van een tatoeage of piercing alsook die door Rebel Tattoo wordt behandeld of aan wie Rebel Tattoo producten of diensten levert.
1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Rebel Tattoo en opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage, piercing of andere cosmetische behandeling.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Rebel Tattoo en opdrachtgever, waarbij Rebel Tattoo als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Rebel Tattoo worden afgeweken.
2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Rebel Tattoo worden zonder enige uitzondering geleverd door Rebel Tattoo en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Rebel Tattoo zijn ingeschakeld.
2.3 De opdrachtgever die een overeenkomst met Rebel Tattoo aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Rebel Tattoo gehanteerde algemene voorwaarden.

3. Eigen verantwoording en eigen risico
3.1 Alle opdrachten van opdrachtgever aan Rebel Tattoo worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van opdrachtgever.
3.2 Door opdracht te geven aan Rebel Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is opdrachtgever bekend dat de door of namens Rebel Tattoo aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.
3.3 Door opdracht te geven aan Rebel Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage, piercing of een andere cosmetische behandeling verklaart opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Rebel Tattoo of derden in gevaar kan brengen.
3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage of piercing door Rebel Tattoo te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.
3.5 In het geval de persoon die door Rebel Tattoo wenst te worden behandeld in de leeftijd tussen de 12 en 16 jaar is, vindt de behandeling/levering door Rebel Tattoo uitsluitend plaats met schriftelijke toestemming en in aanwezigheid van diens ouder of verzorger. In dat geval geldt de ouder/verzorger als opdrachtgever. Dit geldt uitsluitend voor piercings. Rebel Tattoo brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.
3.6 Rebel Tattoo behandelt geen kinderen jonger dan 16 jaar, ook niet met toestemming van ouder/verzorger.
3.7 Rebel Tattoo heeft altijd het recht om aan opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Rebel Tattoo het recht de opdracht te weigeren.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Door opdracht te geven aan  Rebel Tattoo erkent opdrachtgever dat Rebel Tattoo een inspanningsverbintenis heeft. Rebel Tattoo zal zich er naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Rebel Tattoo kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Rebel Tattoo is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.
4.2 Voor het geval Rebel Tattoo aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Rebel Tattoo voor de betreffende levering van producten of diensten aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken. Respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Rebel Tattoo terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.
4.4 Rebel Tattoo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

5. Garantie
Rebel Tattoo gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
6.1 Op deze algemene voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.
6.2 Geschillen tussen Rebel Tattoo en opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te 'sHertogenbosch, behoudens indien Rebel Tattoo als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van opdrachtgever.

7. Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. Slotbepaling
Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Rebel Tattoo en niet haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers voor de uitvoering van de overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.

bottom of page